Browse Tag

การสูดดมยาสลบ

เรื่องเกี่ยวกับยาสลบจากทางการแพทย์

การวางยาสลบ
ถึงแม้ว่าทางการแพทยจะรูวาสาร oxide หรือ chloroform สามารถทําใหคนสลบหรือหมดสติมานานกว่า 150 ป แลวก็ตาม แตหากเราถามแพทยวายาสลบตางๆ นั้นทํางานอยางไร แพทยก็จะบอกวา ไมรู เพราะถึง ณ วันนี้ ก็ยังไมมีใครรูดีวายาสลบ ทําใหคนไขหมดสติไดอยางไรขอมูลพื้นฐานที่เราๆ รูก็คือ เวลาคนไขสูดดมยาสลบเขาไปถึงระดับหนึ่ง เขาก็จะหมดสติไมกระดุกกระดิกรางกาย หรืออวัยวใด และเขาจะไมรูสึกเจ็บหรือปวดอะไรเลยขณะหมอผาตัดเขา

การสูดดมยาสลบเขาไปจะทําใหกลามเนื้อเขาผอนคลาย ความดันเลือดจะลด อัตราการเตนของหัวใจก็ลด คนไขจะหายใจชาลงและที่สุดของที่สุดคือ คนไขจะจําอะไรไมไดเลย เวลาที่ฟนคืนสติมา และหากเราถามเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพของยาสลบนี้ แพทยก็จะตอบเลี่ยงๆ วา มันสามารถละลายในนํ้ามันมะกอก (olive oil) ไดดีอย่างน่าทึ่งกันเลยทีเดียว

ดังนั้นในยุคที่แพทยยังไมรูจักใชยาสลบแพทยจึงไดใชฝนมอรฟน แอลกอฮอล กาซ nitrous oxide และการสะกดจิตในการบําบัดหรือขจัดความเจ็บปวดของคนไขกอนจะลงมือผาตัดเชนในป พ.ศ. 2387 Sir Humphrey Davy ไดทดลองใชกาซ nitrous oxide เปนยาดมที่ทําใหคนไขหมดสติ สวนทันตแพทย H.Wells ก็ไดเคยทดลองใชกาซชนิดนี้กับตนกอนใหหมอถอนฟนและเขาก็ไดพบวา เมื่อเขาฟนคืนสติ เขาไมไดรูสึกเจ็บเพราะอาการถูกถอนฟนเลย

C. Long ก็เปนแพทยอีกทานหนึ่งที่ไดเริ่มทดลองใชกาซอีเทอร(ether) ในการผาตัดเนื้องอกที่คอคนไข โดยเขาใหคนไขหายใจเอากาซอีเทอรเขาอยางตอเนื่อง จนคนไขหมดสติ และเขาไดพบวาขณะผาตัดคนไขไมรูเจ็บปวดแตอยางใด แต Long มิไดเผยแพรผลงานวิจัยที่เขาพบ ดังนั้นในวงการวิชาการจึงไมมีใครรูวาอีเทอรสามารถทําใหคนสลบหมดสติได

ขายยานอนหลับ ทั้งแบบชนิดเม็ดและชนิดน้ำ ยานอนหลับของแท้นำเข้าไม่ว่าจะเป็น โดมิคุม ซาแนกซ์ แวร์เลี่ยม ยานอนหลับทุกตัวรับประกันคุณภาพ สินค้าจัดส่งทั่วประเทศ ในเขต กทม. นัดรับได้เลย สายตรงเบอร์โทร. 081-457-7946 (วิน) ยินดีให้คำปรึกษาครับ